Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Маленький упрямец

совет в категории: junior

В развитии ребенка наблюдаются различные типы поведений: плач, крик иногда агрессия.  Часто родители жалуются на детское упрямство. Независимо от темперамента ребенка, каждый проходит период упрямства. Он может проявляться в большей или меньшей степени. Между 2,5 и 4 годом жизни Ваш ребенок понимает собственное «я». В это время он не говорит о себе в третьем лице. Очень часто – хотя бы ради сопротивления – он перечит Вашим указам.

Самой большой ошибкой в этот период является попытка сломать сопротивление ребенка силой. Вместо того, чтобы заставлять ребенка к немедленному послушанию, стоит лучше попытаться спокойно объяснить почему данную команду нужно выполнить. Можно использовать шутливую форму или наоборот, отрицание (нр. „Я знаю, что ты не помоешь ручки”). Принуждение к выполнению наших команд вызывает неудовлетворение и ещё большее сопротивление в виде топанья ножками, крика, падений на пол или истерики.

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Стопы - правильно ли они развиваются?

Когда ребенку исполнится год, Вы начнете более внимательно присматриваться ножкам своего малыша – в ближайшее время можете ожидать первого шага. Многие мамы задумываются над тем, правильно ли развиваются стопы ребенка и как им обеспечить дальнее правильное развитие.

> читать дальше

Прекращение ночного кормления

Многие мамы интересуются тем, когда прекратить ночные кормления своего ребенка. Если Вы не решились на этот шаг раньше, стоит об этом позаботиться.

> читать дальше

Стимулирование ребенка к исследованию окружающего мира

Ваш ребенок вступает в период, когда с каждым днем будет нарастать увлечение окружающим миром. Маленький открыватель не в состоянии пройти безразлично мимо любого нового предмета – будьте готовы к тому, что наибольший интерес он проявит к предметам чаще всего используемым родителями.

> читать дальше