Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Развитие речи у Вашего Малыша

совет в категории: junior

Развитие Вашего Малыша состоит из многих элементов. Одним из них является приобретение коммуникативных навыков в виде речи. Наблюдая за успехами своего Малыша, возможно, Вы задумывались над тем, все ли в порядке. Формирование и развитие речи ребенка можно разделить на четыре основных этапа. В каждом из них ребенок усваивает определенные звуки:

1. Период мелодии – с рождения и примерно до 1 года жизни. Общение ребенка с окружающим миром основано сначала на крике, плаче, непроизвольном произношении звуков. Около 6 месяца появляется гугуканье, основанное на осознанном повторении звуков и слогов. 
2. Период слова – от 1 до 2 года жизни ребенка. Малыш начинает повторять первые слова. 
3. Период предложения – относится к периоду с 2 до 3 лет жизни. Словарный запас ребенка становится все богаче, формируются грамматика.
4. Период своеобразной детской речи – с 4 по 7 год жизни. На данном этапе наступает своеобразный всплеск количества слов произносимых ребенком. Примерно на 5 году жизни ребенок будет заваливать Вас нескончаемыми вопросами. 

Если Ваш ребенок незначительно отклоняется от общей нормы развития речи, не переживайте! Это не означает сразу, что с ним, что то не в порядке! Допускаются примерно полугодовые сдвиги по отношению к всеобще существующим нормам. Если данный период был в значительно степени нарушен, стоит проконсультироваться с логопедом.

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Первая обувь

Хорошо подобранную обувь стоит купить в тот момент, когда ребенок начнет делать первые шаги. Чтобы покупка была удачной, сначала стоит посетить несколько магазинов и выбрать несколько интересующих Вас моделей, а потом взять с собой малыша – не покупайте обувь „на глаз”.

> читать дальше

Первые шаги

Прошло 13 месяцев, а Ваш ребенок не делает первые шаги? Не волнуйтесь, этот момент обычно наступает между 14 и 18 месяцем жизни.

> читать дальше

Стимулирование ребенка к исследованию окружающего мира

Ваш ребенок вступает в период, когда с каждым днем будет нарастать увлечение окружающим миром. Маленький открыватель не в состоянии пройти безразлично мимо любого нового предмета – будьте готовы к тому, что наибольший интерес он проявит к предметам чаще всего используемым родителями.

> читать дальше