Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Язык наших детей

совет в категории: junior

Любой родитель, прислушиваясь к речи своего Малыша, получает от этого много радости и впечатлений. Это происходит благодаря характерному детскому языку. Каждая мама не задумываясь может привести любое количество примеров речи своего Малыша.

Характерными для развития языка являются различного рода упрощения и сокращения, которые помогают ребенку в общении с окружающим миром. Это могут быть отдельные слоги в роли целого слова (ми- мишка), пропуски более сложных в произношении звуков или целых слогов (утя - утка), замены согласных или искажения в произношении.

Все эти примеры являются естественным развитием языка Вашего Малыша, которые одновременно приносят много радости и поводов для улыбки. Следует только помнить об одном очень важном аспекте. Часто няни, тети, бабушки перенимают язык ребенка и обращаются к нему используя уменьшения и искажения (так называемое сюсюканье). Это является для ребенка большой сложностью в приобретении языковых компетенций, замедляет нормальное развитие речи. Может также привести к неправильным привычкам, а в конечном итоге даже к нарушениям и речевым расстройствам в более позднем возрасте.

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Пребывание ребенка на солнце

Нежная кожа ребенка не обладает ещё сформированными защитными механизмами против солнечного воздействия – достаточно всего несколько минут на солнце, чтобы она подверглась раздражению и ожогу.

> читать дальше

Стимулирование ребенка к исследованию окружающего мира

Ваш ребенок вступает в период, когда с каждым днем будет нарастать увлечение окружающим миром. Маленький открыватель не в состоянии пройти безразлично мимо любого нового предмета – будьте готовы к тому, что наибольший интерес он проявит к предметам чаще всего используемым родителями.

> читать дальше

Мягкая игрушка - лучший друг Вашего Малыша

Мишка с оторванным ухом, кукла в дырявом платье... То, что для Вас может казаться использованным ненужным предметом, для Вашего ребенка может быть самым близким другом.

> читать дальше