Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Руководство Счастливых родителей

новорожденный

количество советов: 20

малыш

количество советов: 18

junior

количество советов: 15

Здоровье малыша - инфекции не столь страшные

совет в категории: малыш

В первые месяцы жизни малыш обычно редко болеет. Это происходит благодаря антителам, которые он получил от мамы во время беременности, а потом вместе с питанием. Со временем это сопротивление исчезает, а иммунная система должна созреть, что, к сожалению это займет некоторое время.

Большинство мам охотней всего держали бы ребенка под стеклянным колпаком, лишь бы защитить его от инфекций. Однако благодаря неопасным, типичным для ребенка инфекциям, таким как насморк или температура, развивается его иммунная система. Малыш, попадая в ясли или детский сад, сталкивается с микробами, с которыми он ранее не имел контакта и начинает болеть, но в результате это является ему полезным.

В процессе борьбы с болезнью, иммунная система учится распознавать и запоминает болезнетворные бактерии. Благодаря этому во время очередного контакта с микробами это послужит самым эффективным оружием: выработанными во время предыдущей инфекции антителами. Поэтому вместо того, чтобы расстраиваться из-за неопасных болезней, постарайтесь, чтобы иммунная система ребенка работала надлежащим образом.

Вам рекомендуются продукты

Читайте другие советы

Скачки в развитии

Ваш ребенок вдруг становится капризным, просыпается ночью, постоянно требуют к себе внимания? Это, вероятно, один из семи прыжков в развитии! Такое состояние будет длиться около недели, а потом ... потом у Вас появится  впечатление, что Ваш малыш за один день приобрел новые навыки.

> читать дальше

Ребенок познает мир

Ребенок обладает хорошо развитым обонянием и именно благодаря ему он знает, что на руки его взял кто-то другой, а не мама

> читать дальше

Стрижка ногтей

Как стричь ногти, чтобы они не врастали и когда лучше всего стричь ногти младенцам.

> читать дальше